Priorități și măsuri în domeniul ocupării forței de muncă în Regiunea Centru, în perioada 2014-2020

Categorie: Noutati

INTRO „Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020“, întocmită de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru ia în considerare nevoile majore ale regiunii și are în vedere valorificarea potențialului său real de dezvoltare. Unul dintre domeniile strategice de intervenție este „Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale“,domeniu  relevant pentru platforma „Șansa antreprenoriatului“. 

Viziune- Strategia răspunde nevoii de a avea la dispoziție un document de planificare la nivel regional care stabilește obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. 

Obiectiv global - dezvoltarea echilibrată a Regiunii Centru prin stimularea creșterii economice bazate pe cunoaștere, protecția mediului înconjurător și valorificarea durabilă a resurselor naturale precum și întărirea coeziunii sociale

Unul dintre domeniile de dezvoltare din Strategia la care facem referire este „Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale“

Direcții strategice pentru cooperarea  europenă în domeniile educație și formare, propuse de Comisia Europeană: 

•punerea în aplicare a învățării pe  parcursul întregii vieți; 

•îmbunătățirea calității, a eficienței și a rezultatelor sistemelor de educație și formare; 

•promovarea echității și cetățeniei active;

• creșterea inovației și creativității, inclusiv a antreprenoriatului, la toate nivelurile de educație și formare.

Direcție de acțiune prioritară pentru Regiunea Centru: promovarea principiului educației permanente prin învățarea pe parcursul întregii vieți.

•Rezultat scontat: O forță de muncă înalt calificată este esențială pentru o economie bazată pe cunoaștere, competitivă și durabilă.

Domeniile în care va fi sprijinită cu precădere investiția în dezvoltarea și creșterea calității resurselor umane din Regiunea Centru:  

•educație;

•cercetare;

•social;

•sănătate;

administrație publică; 

•bună guvernanță;

•economie și antreprenoriat.

Priorități și măsuri specifice pentru dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale: 

1.Educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții 

Măsuri: 

ofacilitatea accesului la educație, perfecționare profesională și calificare a persoanelor care activează în domeniile: educație, cercetare, social, sănătate, administrație publică, economie și antreprenoriat;

oîncurajarea și susținerea populației active în îmbunătățirea competențelor prin acces la formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții;

odiversificarea și creșterea calității serviciilor  oferite prin administrația publica și consolidarea bunei guvernanțe;

osprijinirea tranziției spre o viață activă , economic și facilitarea accesului elevilor și studenților pe piața muncii.

2.Creșterea ocupării și a calității resurselor umane privind forța de muncă

Măsuri: 

ocreșterea calității resurselor umane și sprijinirea mobilității profesionale și teritoriale a forței de muncă;

odezvoltarea și diversificarea ofertei de muncă prin încurajarea și sprijinirea creării de noi locuri de muncă;

oîmbunătățirea serviciilor de intermediere a forței de muncă.

3.Incluziunea socială și creșterea calității vieții grupurilor vulnerabile și comunităților defavorizate 

Măsuri: 

opromovarea și sprijinirea respectării drepturilor fundamentale, combaterea discriminării, excluderii și a prejudecăților în rândul grupurilor vulnerabile și a comunităților defavorizate ;

ocreșterea ocupării prin sprijinirea creării de noi locuri de muncă și facilitarea accesului pe piața muncii în rândul persoanelor vulnerabile sau dezavantajate social;

ocreșterea calității vieții grupurilor vulnerabile și dezavantajate social prin facilitarea accesului la programe de educație, formare profesională, calificare și recalificare, în special pentru populația de etnie romă;

opromovarea și susținerea economiei sociale și a întreprinderilor sociale.

Versiunea integrala  o găsiți 

http//regio-adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=ADElaborare%20PDR%202014-2020&eID=1376

Etichetat sub:

news
Multumiri pentru distribuire!