Codul de conduită european privind parteneriatul, adoptat de Comisia Europeană

Categorie: Noutati

„Codul de conduită european privind parteneraiatul“ aprobat de Comisia Europeană  solicită statelor membre să consolideze cooperarea între autoritatile naționale responsabile pentru cheltuirea fondurilor structurale și de investitii ale UE și partenerii de proiect pentru a facilita schimbul de informații, de experiență, de rezultate și de bune practici,  în perioada de programare 2014-2020. Documentul se constituie ca un element de noutate pentru platforma „Șansa antreprenoriat“, întrucât unul dintre obiectivele sale este tocmai „crearea de platforme pentru învătare reciprocă și schimb de bune practici și de abordări inovatoare“. 

Viziune- Codul stabilește principiile pe care trebuie să le aplice statele membre ale UE, dar le acordă acestora o mare flexibilitate în ceea ce privește organizarea detaliilor practice exacte pentru a implica partenerii relevanți în diferitele etape ale programării. 

Context: Parteneriatul, unul dintre principiile-cheie ale gestionarii fondurilor Uniunii Europene, presupune o cooperare stransă a autoritaților publice de la nivel național, regional și local din statele membre cu sectorul privat și cu alte părți interesate. 

Obiective  în aplicarea principiului  parteneriatului de către statele membre UE:

a. să asigure transparență în procesul de selectare a partenerilor care reprezintă autoritati regionale, locale și alte autoritati publice,  a partenerilor sociali și economici și a organismelor care reprezintă societatea civila, ce vor fi numiti membri cu drepturi depline în cadrul comitetelor de monitorizare a programelor;

b. să furnizeze partenerilor informații adecvate și să le acorde suficient timp, ceea ce reprezintă o condiție prealabila pentru un proces de consultare adecvat;

c. să garanteze că partenerii trebuie să fie implicați efectiv în toate etapele procesului, începand de la pregătire și continuând pe întreg parcursul etapei de punere în aplicare, inclusiv în monitorizarea și în evaluarea tuturor programelor;

d. sa sprijine consolidarea capacitatilor partenerilor pentru imbunatatirea competentelor si a abilitatilor acestora in vederea implicarii lor active in proces si

e. să creeze platforme pentru învatare reciprocă și schimb de bune practici și de abordari inovatoare.

Setul de norme care îmbracă forma unui regulament al Comisiei Europene consolidează cerința referitoare la parteneriat de la articolul 5 din „Regulamentul privind dispozitiile comune pentru Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) și Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM) pentru perioada 2014-2020.

Versiunea integrală a documentului o găsiți aici

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=2019&furtherNews=yes

Multumiri pentru distribuire!